ITF SLOVAKIATOUR Bratislava 2024
Podmienky a spôsob rezervácie

Podmienky a spôsob rezervácie

Podmienky a spôsob rezervácie platné do 31.05.2020.

Všeobecné podmienky rezervácie
platné od 01.06.2020

Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním dát v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
 

 1. KALKULÁCIA POBYTU
  Na základe vyplneného formuláru centrálna rezervačná kancelária zašle ponuku na vybrané ubytovacie zariadenie. Uvedené informácie slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia požadovanej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 2. REZERVÁCIA POBYTU
  V prípade akceptácie ponuky zo strany objednávateľa rezervačná centrála zašle faktúru za objednané služby (e-mailom). Garantovaná rezervácia sa vykoná výlučne na základe úhrady faktúry.
 3. PLATOBNÉ PODMIEKY
  Pokiaľ v konkrétnej ponuke nie je stanovené inak, pobyt sa hradí vopred, vcelku alebo formou zálohy / doplatku, pričom výška zálohy je stanovená v ponuke. Doplatok sa štandardne vyberá najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. Neuhradenie zálohy môže mať za následok automatické storno pobytu, neuhradenie doplatku do termínu splatnosti môže mať za následok storno pobytu v zmysle týchto rezervačných podmienok.

Úhradu možno realizovať:

 • platobnou kartou (akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO alebo Diners Club International®) prostredníctvom Internetu – Card Pay System – na zabezpečených  stránkach Tatra banka a.s.pri tomto spôsobe úhrady sa cena navyšuje o 2,9% (poplatok banky)
 • vnútroštátnym bankovým prevodom (v rámci SR) – potvrdený bankový príkaz je nutné zaslať najneskôr do dátumu splatnosti (e-mailom na rezervacie@travelguide.sk). Vo faktúre vyčíslená cena sa rozumie ako netto cena.
 • poštovou poukážkou– kópiu potvrdenej poštovej poukážky je nutné zaslať najneskôr do dátumu splatnosti (e-mailom na rezervacie@travelguide.sk).
  Vo faktúre vyčíslená cena sa rozumie ako netto cena.
 1. VOUCHER
  Rezervačná centrála po prijatí potvrdenia o vykonanej úhrade vystaví a zašle (e-mailom) ubytovací poukaz – voucher na objednané a predplatené služby. Odberateľ sa v ubytovacom zariadení hlási s týmto ubytovacím poukazom.
 2. ZMENA DOHODNUTÝH SLUŽIEB
  Objednávateľ môže požiadať o zmenu rezervácie (zmena termínu, lokality, ubytovacieho zariadenia, predplatených služieb, účastníkov), pričom rezervačná centrála si vyhradzuje právo na účtovanie poplatku za zmeny, ktoré podstatne menia pôvodne dohodnuté podmienky. Výška poplatku závisí od rozsahu zmeny, je stanovená a zaslaná objednávateľovi ešte pred vykonaním konkrétnej zmeny.
 3. ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Objednávateľ má právo na zrušenie rezervácie, akceptované je storno prijaté písomne (e-mailom na rezervacie@travelguide.sk), cez pracovné dni (pondelok-piatok do 08:00 - 16:00 hod., okrem sviatkov). Neskoršie zaslané storná sú akceptované tiež, avšak sa považujú za prijaté nasledovný pracovný deň o 08:00 hod. V prípade zrušenia rezervácie rezervačná centrála má právo na účtovanie príslušného stornopoplatku.
Väčšina zaslaných ponúk zahŕňa individuálne alebo zvýhodnené stornopodmienky, ktoré sú uvedené v kalkulácii pobytu.

V prípade, že kalkulácia nezahŕňa špeciálne alebo zvýhodnené stornopodmienky, platia štandardné stornopodmienky, nasledovne:

 1. a) pre jednotlivcov (do 14 osôb)

Deň nahlásenia storna

Storno poplatok

30 a viac dní pred nástupom

15 % z ceny objednaných služieb (min. 10 €/ os.)

29 - 20 dní pred nástupom

40 % z ceny objednaných služieb (min. 10 €/os.)

19 až 8 dní pred nástupom

65 % z ceny objednaných služieb (min. 10 €/os.)

7 a menej dní pred nástupom

100 % z ceny objednaných služieb (min. 10 €/os.)

 1. b) pre skupiny (od 15 osôb)

Deň nahlásenia storna

Storno poplatok

61 a viac dní pred nástupom

120 € / skupina - manipulačný poplatok

60 - 40 dní pred nástupom

25% z ceny objednaných služieb (min. 120 €)

39-15 dní pred nástupom

50% z ceny objednaných služieb (min. 120 €)

14-8 dní pred nástupom

75% z ceny objednaných služieb (min. 120 €)

7 a menej dní pred nástupom

100% z ceny objednaných služieb


Preplatok – uhradená suma krátená o stornopoplatok – sa vracia bankovým prevodom. Klientom, ktorí uhrádzali platobnou kartou sa preplatok bude vracať v prospech účtu, ku ktorému bola platobná karta vydaná.

Ďalšie informácie ohľadom storno podmienok a reklamácie služieb

1. Rezervačná centrála sa zaväzuje poskytnúť klientovi súčinnosť pri vybavení storna čerpania služby. V prípade storna služby je rezervačná centrála povinná vrátiť klientovi poskytnutú platbu zníženú o storno poplatok až momentom, keď tieto finančné prostriedky obdrží od poskytovateľa služby, pokiaľ už boli poskytovateľovi služby uhradené. Ak nie je dohodnuté inak, a ak sa s klientom inak nedohodneme, platí storno poplatok podľa vyššie uvedených podmienok.

2. Rezervačná centrála nezodpovedá za poskytnuté ubytovanie a služby v klientom vybranom ubytovacom zariadení.

3. Rezervačná centrála nezodpovedá ani za žiadne finančné, ani iné straty spôsobené nedodržaním podmienok poskytnutia služieb deklarovaných na jeho stránkach alebo na stránkach poskytovateľov služieb.

4. V prípade, že pri ponuke služieb je ako poskytovateľ služieb uvedená rezervačná centrála, je klient povinný reklamovať služby a pobyt u rezervačnej centrály a to pri nástupe na pobyt, počas jeho trvania alebo najneskôr 14 dní od skončenia trvania pobytu. Kontaktné údaje pre reklamácie sú uvedené v e-mailovej komunikácii a v ubytovacom poukaze, vouchery, ktoré klient obdrží po celkovej úhrade pobytu.

5. Ak si klient neuplatní reklamáciu v stanovenej lehote a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie reklamácie zanikajú.

6. Rezervačná centrála je povinná vybaviť reklamáciu podľa bodu 4. do 30 pracovných dní od jej doručenia.

7. V prípade, že klient nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo sa klient obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má klient právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej doručenia, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27", resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Sme tu pre Vás cez pracovné dni: pondelok – piatok (okrem sviatkov)
08:00 – 17:00 hod.
a často aj dlhšie ☺ 

Cestovná agentúra HEPEX – SLOVAKIA spol.s r.o.
Rozmarínová 22., Komárno 945 01
tel./fax: +421 35 7713 146
e-mail: rezervacie@travelguide.sk

www.wellnesstips.sk / www.wellnesstips.cz

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím