Podmienky a spôsob rezervácie

Podmienky a spôsob rezervácie platné do 31.05.2020.

Všeobecné podmienky rezervácie
platné od 01.06.2020

Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním dát v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
 

 1. KALKULÁCIA POBYTU
  Na základe vyplneného formuláru centrálna rezervačná kancelária zašle ponuku na vybrané ubytovacie zariadenie. Uvedené informácie slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia požadovanej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 2. REZERVÁCIA POBYTU
  V prípade akceptácie ponuky zo strany objednávateľa rezervačná centrála zašle faktúru za objednané služby (e-mailom). Garantovaná rezervácia sa vykoná výlučne na základe úhrady faktúry.
 3. PLATOBNÉ PODMIEKY
  Pokiaľ v konkrétnej ponuke nie je stanovené inak, pobyt sa hradí vopred, vcelku alebo formou zálohy / doplatku, pričom výška zálohy je stanovená v ponuke. Doplatok sa štandardne vyberá najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. Neuhradenie zálohy môže mať za následok automatické storno pobytu, neuhradenie doplatku do termínu splatnosti môže mať za následok storno pobytu v zmysle týchto rezervačných podmienok.

Úhradu možno realizovať:

 1. VOUCHER
  Rezervačná centrála po prijatí potvrdenia o vykonanej úhrade vystaví a zašle (e-mailom) ubytovací poukaz – voucher na objednané a predplatené služby. Odberateľ sa v ubytovacom zariadení hlási s týmto ubytovacím poukazom.
 2. ZMENA DOHODNUTÝH SLUŽIEB
  Objednávateľ môže požiadať o zmenu rezervácie (zmena termínu, lokality, ubytovacieho zariadenia, predplatených služieb, účastníkov), pričom rezervačná centrála si vyhradzuje právo na účtovanie poplatku za zmeny, ktoré podstatne menia pôvodne dohodnuté podmienky. Výška poplatku závisí od rozsahu zmeny, je stanovená a zaslaná objednávateľovi ešte pred vykonaním konkrétnej zmeny.
 3. ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Objednávateľ má právo na zrušenie rezervácie, akceptované je storno prijaté písomne (e-mailom na rezervacie@travelguide.sk), cez pracovné dni (pondelok-piatok do 08:00 - 16:00 hod., okrem sviatkov). Neskoršie zaslané storná sú akceptované tiež, avšak sa považujú za prijaté nasledovný pracovný deň o 08:00 hod. V prípade zrušenia rezervácie rezervačná centrála má právo na účtovanie príslušného stornopoplatku.
Väčšina zaslaných ponúk zahŕňa individuálne alebo zvýhodnené stornopodmienky, ktoré sú uvedené v kalkulácii pobytu.

V prípade, že kalkulácia nezahŕňa špeciálne alebo zvýhodnené stornopodmienky, platia štandardné stornopodmienky, nasledovne:

 1. a) pre jednotlivcov (do 14 osôb)

Deň nahlásenia storna

Storno poplatok

30 a viac dní pred nástupom

15 % z ceny objednaných služieb (min. 10 €/ os.)

29 - 20 dní pred nástupom

40 % z ceny objednaných služieb (min. 10 €/os.)

19 až 8 dní pred nástupom

65 % z ceny objednaných služieb (min. 10 €/os.)

7 a menej dní pred nástupom

100 % z ceny objednaných služieb (min. 10 €/os.)

 1. b) pre skupiny (od 15 osôb)

Deň nahlásenia storna

Storno poplatok

61 a viac dní pred nástupom

120 € / skupina - manipulačný poplatok

60 - 40 dní pred nástupom

25% z ceny objednaných služieb (min. 120 €)

39-15 dní pred nástupom

50% z ceny objednaných služieb (min. 120 €)

14-8 dní pred nástupom

75% z ceny objednaných služieb (min. 120 €)

7 a menej dní pred nástupom

100% z ceny objednaných služieb


Preplatok – uhradená suma krátená o stornopoplatok – sa vracia bankovým prevodom. Klientom, ktorí uhrádzali platobnou kartou sa preplatok bude vracať v prospech účtu, ku ktorému bola platobná karta vydaná.

Sme tu pre Vás cez pracovné dni: pondelok – piatok (okrem sviatkov)
08:00 – 17:00 hod.
a často aj dlhšie ☺ 

Cestovná agentúra HEPEX – SLOVAKIA spol.s r.o.
Rozmarínová 22., Komárno 945 01
tel./fax: +421 35 7713 146
e-mail: rezervacie@travelguide.sk

www.wellnesstips.sk / www.wellnesstips.cz

a