Covid-19

Covid-19

WELLNESSTIPS COVIDINFO

 

AKTUALIZÁCIA 07.03.2022

 

Vládne nariadenie č. 77/2022 (III.4) platné od 07.03.2022 :

 • ruší všetky epidemiologické obmedzenia pri vstupe na území Maďarska, platia štandardné vstupné podmienky (viac info TU)
   
 • ruší povinnosť nosenia rúšok v interiéri (hotely, reštaurácie, obchody, nákupné centrá, pošty, klientské centrá, divadlá, múzea, športové / kultúrne podujatia, hromadné dopravné prostriedky....)
   
 • ruší všetky obmedzenia, ktoré viazali poskytnutie vybraných služieb k predloženiu očkovacieho preukazu
   
 • ruší povinnosť predloženia očkovacieho preukazu aj prípade hromadných športových / kultúrnych podujatí nad 500 osôb v exteriéri

 

ARCHÍVNE SPRÁVY

AKTUALIZÁCIA 17.12.2021

Pri check-ine na pobyt je nutné predložiť očkovací preukaz (Covid-19) v prípade, ak pobyt zahŕňa spoločenskú akciu (= tanečná zábava, ples).

Preloženie očk
ovacieho preukazu sa nevyžaduje v prípade, ak pobyt nezahŕňa spoločenskú akciu s charakterom, ako je vyššie uvedené resp. pokiaľ spoločenská akcia sa koná s programom, ale so sedacím poriadkom a bez tanečného programu.

Očkovací preukaz (dokončený očkovací cyklus - podľa typu vakcíny) nie je možné nahradiť negatívnym testom ani dokladom o prekonaní choroby Covid-19.

V Maďarsku sa vyžaduje nosenie rúška vo verejných priestoroch (interiéroch),v nemocniciach a v MHD. Pre hotelových hostí (po check-ine) nosenie rúšok nie je povinné, avšak niektoré hotely to môžu vyžadovať v rámci vlastných interných pravidiel (informujte sa prosím pri rezervácii).

AKTUALIZÁCIA 08.07.2021

Voľný vstup občanov SR do Maďarska na základe dvojstrannej dohody o vzájomnom uznávaní očkovacích preukazov (akceptované formáty tu: https: //kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok) a občanov EÚ na základe európskeho CovidPassu. V Maďarsku sú zrušené epidemiologické obmedzenia (rúška sú povinné len v nemocniciach) aj pozemné hraničné kontroly na hraniciach (okrem hraníc s UA). Hotely a kúpeľné zariadenia nevyžadujú covid-dokumentáciu od zahraničných návštevníkov.
Detaily: https://www.mzv.sk/detail-aktuality/-/asset_publisher/Hp2qxsn2Z6I5/content/obmedzenia-na-hraniciach-madarsko
Podmienky návratu na Slovensko: podľa aktuálnej vyhlášky (https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/)

 

AKTUALIZÁCIA 22.06.2021

EURÓPSKY COVIDPASS

V príprave: jednotný európsky CovidPass umožňujúci bezpečný a voľný pohyb občanov členských štátov v rámci EÚ, bude všeobecne platný od 01.07.2021 (v prípade technickej nepripravenosti členského štátu platí prechodné obdobie 6 týždňov, počas ktorého sa budú vydávať iné formáty, ktoré by mali byť akceptované v ostatných členských krajinách).

CovidPass (v tlačenej a/alebo v elektronickej forme, v anglickom aj v národnom jazyku) sa vydáva na základe očkovania* / negatívneho testu** / prekonania Covid-19***, bezplatne, obsahuje QR kód a platí v každom členskom štáte EÚ. O konkrétnom vydávacom orgáne sa rozhodujú národné vlády samostatne.

* očkovanie vakcínami schválenými EMA sú akceptované v celej EÚ, o uznaní CovidPassu v prípade očkovania inými vakcínami sa rozhodujú členské štáty samostatne. Ukončené očkovanie (14 dní po 2. dávke) zaručuje voľný pohyb, avšak CovidPass sa vydáva už aj po 1. očkovaní v prípade dvojcyklusovej vakcíny, pohyb osôb po 1. dávke resp. kombináciu prekonania Covid-19 + 1. dávky vakcíny musia jednotlivé členské štáty akceptovať za rovnakých podmienok, ako v prípade svojich občanov. 

** členské štáty sa dohodli na zlepšení fyzickej aj cenovej dostupnosti testov pre cestovateľov, na tento účel bolo vyčlenených 100 mil. € . Domáce samotesty nebudú akceptované.

***doklad o prekonaní Covid-19 bude obsahovať dátum pozitívneho testu a termín platnosti potvrdenia

Európsky CovidPass teda zjednoduší cestovanie v rámci EÚ pre očkovaných aj neočkovaných občanov. Každý držiteľ CovidPassu bude mať rovnaké práva v navštívenej krajine, ako domáci občania s rovnakým statusom (očkovaní / negatívne testovaní / po prekonaní, resp. kombinácia týchto  statusov - aktuálne podmienky sú uvedené na stránkach Ministerstva zahraničných vecí v sekcii konzulárne služby).
Dodatočné, jednostranné cestovné obmedzenia zo strany jednotlivých štátov sú možné iba v opodstatnenom prípade, pričom daný štát o svojich pripravonaných obmedzeniach je povinný vopred informovať Európsku komisiu aj ostatné členské štáty a svoje rozhodnutie odôvodniť.

 

AKTUALIZÁCIA 11.06.2021

Sledujte prosím aktuálne vstupné podmienky!
Detaily vstupných podmienok do Maďarska:
https://www.mzv.sk/detail-aktuality/-/asset_publisher/Hp2qxsn2Z6I5/content/obmedzenia-na-hraniciach-madarsko

Kúpeľné a ubytovacie zariadenia prijimajú len občanov s preukazom očkovania (deti do 18 rokov v sprievode očkovaných rodičov majú voľný vstup), negativne PCR testy ani doklady o prekonaní covid-19 zatiaľ nie sú akceptované.
Zoznam akceptovanych formatov očkovacích preukazov bude vždy doplnené na stránke: https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok
 
Poskytovanie ubytovacích / stravovacích / kúpeľných služieb podlieha nariadeniam maďarskej vlády a maďarského Národného Zdravotníckeho Centra - prípadné úradné obmedzenia resp. zmeny foriem poskytovania týchto služieb s cieľom zvýšenia hygienických podmienok je nutné rešpektovať, nie sú predmetom reklamácie pobytu. Ďakujeme, že dodržiavate pokyny personálu.
                ______________________________________________________________________________

 

* BEZPEČNÁ REZERVÁCIA * MODELOVÉ SITUÁCIE A MOŽNÉ RIEŠENIA *

STANOVISKO K PROBLEMATIKE COVID-19 V MAĎARSKU

 

Situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 na území Maďarska od samotného začiatku pozorne monitorujeme.

Nakoľko zo strany záujemcov o pobyty v Maďarsku evidujeme viaceré otázky týkajúce sa tejto problematiky, nižšie uvádzame praktické možnosti riešenia možných situácií:

1. Storno pobytu

a/ z dôvodu subjektívnej obavy z nákazy

b/ dôvodu uzavretia regiónu cieľovej destinácie

c/ z dôvodu uzavretia regiónu východiskovej destinácie

 1. Ochorenie účastníka pobytu

 2. Karanténa

1. a/ Storno pobytu z dôvodu subjektívnej obavy z nákazy COVID-19

V prípade, že cieľová destinácia nie je uzavretá, nie sú relevantné dôvody na bezplatné storno pobytu. Storno pobytu je možné podľa definovaných stornopodmienok na našej stránke resp. v podľa individuálne definovaných či zvýhodnených stornopodmienok, ktoré boli súčasťou ponuky.
 

1. b/ Storno pobytu z dôvodu uzavretia regiónu cieľovej destinácie 1

V prípade, že región cieľovej destinácie sa uzatvorí na základe úradného rozhodnutia, jedná sa o situáciu vis major (vyššia moc) a klienta nie je možné nútiť k úhrade odškodného (stornopoplatku). V praxi to znamená bezplatné storno pobytu, v prípade zaplatenej zálohy sa záloha vracia v plnej výške.
 

1.c/ Storno pobytu z dôvodu uzavretia regiónu východiskovej destinácie

V prípade, že región východiskovej destinácie (t.j. miesto bydliska) sa uzatvorí na základe úradného rozhodnutia, jedná sa tiež o situáciu vis major a klienta nie je možné nútiť k úhrade odškodného (stornopoplatku). V tomto prípade klient je povinný bezodkladne informovať hotel alebo subjekt, prostredníctvom ktorého si pobyt zakúpil o tejto skutočnosti, v opačnom prípade 2 má hotel alebo subjekt, u ktorého si pobyt zakúpil právo na úhradu odškodného (stornopoplatku).


Súhrn: v prípade, že úradné rozhodnutie neumožní realizáciu pobytu z dôvodu uzavretia regiónu východiskovej alebo cieľovej destinácie, sú splnené podmienky vis major a klient má nárok na bezplatné storno pobytu. Je dôležité si uvedomiť, že samotná existencia alebo výskyt vírusu COVID-19 nespadá do kategórie vis major, túto podmienku spĺňa len úradné rozhodnutie o uzatvorení regiónu. Zároveň platí, že termín uzavretia regiónu sa musí týkať konkrétne termínu pobytu, resp. stále pretrváva k momentu posúdenia (najneskôr 7 dní pred nástupom na pobyt bez náznaku možného uvoľnenia opatrenia).
Informácie ohľadne hraničných obmedzeniach nájdete na stránkach ministerstiev zahraničných vecí v SR resp. ČR a všetky dôležité informácie o Covid-19 v Maďarsku si môžete prečítať na stránke http://abouthungary.hu/ (anglická verzia).

 

 1. Ochorenie účastníka pobytu

V prípade, že účastník pobytu ochorie (bez ohľadu na typ ochorenia) a jeho východisková destinácia nie je uzatvorená na základe úradného rozhodnutia, sú v platnosti stornopodmienky. Pre tieto prípady sú k dispozícii typy cestovného poistenia, ktoré si klient môže individuálne uzatvoriť v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni.
V prípade, že účastník vykazuje známky infekčnej choroby a jeho východisková destinácia je uzatvorená úradným rozhodnutím, platia podmienky uvedené v bode 1.b/.
V prípade, že východisková destinácia účastníka pobytu nie je uzatvorená, a účastník pobytu pri nástupe na pobyt vykazuje známky infekčného ochorenia, hotel alebo ubytovacie zariadenie má právo odmietnuť poskytnutie predplatených služieb a postupovať podľa rozhodnutí EMMI 1/2014 (I. 16.) a 18/1998 (VI.3) NM ( v praxi to znamená oficiálne oznámenie prípadu príslušným úradom, ktorý riešia situáciu podľa týchto zákonov.)


 

 1. Karanténa

V prípade, že v hoteli alebo v ubytovacom zariadení je počas pobytu účastníka vyhlásená
karanténa 3, finančné výdavky účastníka pobytu vyplývajúce z predĺženia pobytu neznáša účastník pobytu, ale sú hradené zo štátneho rozpočtu 4 (jedná sa len o základné služby, na doplnkové, luxusné a iné fakultatívne služby sa zákon nevzťahuje).

1 zákon podľa Ptk. 6:180. § (1)

2 zákon podľa Ptk. 6:179. § (2)

3 zákon podľa 2001. CXXVIII
4 zákon podľa 2001. CXXVIII § 75 a § 78 (1)


Dodatok - vzájomná dohoda o zmene rezervácie

V prípade, že pobyt nie je možné absolvovať z dôvodu vis major, avšak záujem klienta o pobyt pretrváva, je možná vzájomná dohoda o zmene rezervácie (termínu / lokality) na základe individuálnej písomnej ponuky a písomného súhlasu objednávateľa. Cestovná agentúra HEPEX-SLOVAKIA môže navrhnúť zmenu rezervácie na žiadosť klienta aj v prípade pobytu bez statusu storna vis major (na základe individuálneho posúdenia situácie), avšak tento návrh je zo strany agentúry v tomto prípade dobrovoľný a nie je ho možné vynútiť.
 

Cestovná agentúra HEPEX – SLOVAKIA spol.s r.o.
Rozmarínová 22., Komárno 945 01
tel./fax: +421 35 7713 146, e-mail: rezervacie@travelguide.sk
www.wellnesstips.sk, www.wellnesstips.cz

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Súhlasím